Nyheter om liftsäkerhet och liftutbildning

Byggnadsarbetaren skriver om Liftutbildningsrådets utbildningskontroller

Tidningen Byggnadsarbetaren skriver om Liftutbildningsrådets arbete med att kvalitetssäkra liftutbildning och tillsynen av auktoriserade utbildningsföretag.

Läs artikeln här:

Så ska olyckor stoppas – fler kontroller av liftutbildning

byggnadsarbetaren.se 2018-10-15

Ämne: Allmänt, Organisationer, Tips | Kommentera

Webbutbildningar växer

Webbutbildningar, e-Learning, är en företeelse som växer inom många områden. Liftutbildningsrådet, LUR har inget emot den utvecklingen, men för att få LUR:s utbildningsbevis krävs övervakat teoriprov och instruktörsledd praktikutbildning, som avslutas med ett praktiskt prov.

Fyra timmar teori och fyra timmar praktik. Det är kravet för en godkänd liftutbildning enligt LUR:s läroplan. Den ISO-standard som liftutbildningen utgår från ställer krav på kvalificerade instruktörer och examinatorer.

– Om webbutbildningen sker hemma ska den följas av ett teoriprov som övervakas av examinator, en praktisk utbildning som leds av en kvalificerad instruktör och ett praktiskt prov med examinator, säger Jenny Forssell LUR:s kansli.

En fördel med instruktörsledd utbildning är att det uppstår en dialog mellan deltagarna och instruktör. Vid webbutbildning saknas möjligheten till dialog och därför måste utbildningsmaterialet hålla en hög pedagogisk kvalitet.

– Det värsta som kan hända vid en webbutbildning är om deltagaren inte förstår och inte heller kan ställa frågor. Dessutom kan utbildningsföretaget inte vara säker på vem som tillgodogjort sig utbildningen. Därför är vi noga med att teoriprovet ska övervakas av en examinator, som även gör en ID-kontroll och som följs av den praktiska delen, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

LUR godkänner inte utbildningsmaterial separat, vare sig i pappersutgåva eller webbutbildningar, utan auktoriserar utbildningsföretag och utbildningar i dess helhet. För att bli auktoriserat utbildningsföretag krävs bland annat att utbildningsmaterial och instruktörer uppfyller LUR:s krav.

– Vi granskar utbildningsmaterial, både i pappersform och digitalt, för att säkerställa att materialet håller LUR:s krav, säger Jan Åström.

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

ID-kontroll vid liftutbildning

I samband med utbildningsstarten ska instruktören göra en ID-kontroll på deltagaren för att veta att rätt person får utbildningsbevis.

– Kontrollen ska gälla godkänd legitimation, som svenskt körkort eller pass. Utbildningsbeviset är en personlig värdehandling och därför är det viktigt att kontrollera vem som går utbildningen, säger Jenny Forssell Liftutbildningsrådets kansli.

Sådana ID-kontroller har inte alltid gjorts. Via utbildningsföretagets hemsida har kursdeltagare anmält sig och då blivit ombedda att skicka de uppgifter som behövs för att skriva ut utbildningsbeviset.

– När utbildningen startar har det hänt att instruktören skickar runt listan över deltagare som bockas av, eller ropar upp namnen. Någon kontroll har inte gjorts på att det verkligen är rätt person som går utbildningen, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

Krav på ID-kontroll vid liftutbildningar kommer att införas i Liftutbildningsrådets auktorisationsvillkor. Nästa version av auktorisationsvillkoren väntas bli beslutade av Liftutbildningsrådet på ett möte den 18 oktober.

– Då kommer ID-kontrollerna att bli ett krav.

Ett sådant krav finns redan nu när det gäller registrering i ID06 Kompetensdatabas.

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Liftutbildning för körtillståndsgivare

Den arbetsgivare, eller den delegerade, som undertecknar ett skriftligt tillstånd – ”körtillstånd” – att använda lift behöver ha tillräcklig kunskap.

Enligt Arbetsmiljöverkets regelverk ska den person som ska använda en lift ha dokumenterad kunskap för att få arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda lift.

– Men den person som skriver ut tillståndet kanske inte alls har kunskap om liftar, vilket kan få förödande konsekvenser och i värsta fall orsaka olyckor, säger Peter Strand, Liftutbildningsrådets kansli.
– Vi har vid träffar med kursdeltagare i våra utbildningar sett behovet av att utbilda även de chefer som skrivet ut tillstånd att använda lift. Därför är vår rekommendation att även cheferna går en liftutbildning, åtminstone teoridelen, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

De exempel som finns på att chefer i olika nivåer gått utbildningen har gett goda erfarenheter. Det kan tyckas självklart att den som ger körtillstånd också har kunskapen som behövs, men så är inte alltid fallet.

– Vi rekommenderar också att den ansvariga personen eller inköparen, som fått uppdraget att upphandla eller hyra lift, också har den utbildning som säkerställer att rätt lift anskaffas för aktuellt arbete, säger Jan Åström

Ämne: Instruktör, Lagstiftning, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Sprider kunskapen om Liftutbildningsrådet

På Liftutbildningsrådets kansli pågår ett kontinuerligt arbete med att sprida kunskapen om Liftutbildningsrådet, LUR, till branschaktörer som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, myndigheter, kommuner och andra intressenter av upphandling av liftutbildningstjänster.

– Syftet är att stärka kunskapen om LUR och varumärket, vad organisationen står för och vad den som köper utbildningar kan förvänta sig, säger Jenny Forssell LUR:s kansli.

Arbetet pågår regelbundet via möten med intressenter. Listan på vilka som LUR haft möten med är lång:
– Arbetsmiljöverket
– Arbetsmiljöinspektionen
– Byggnadsarbetarförbundet
– Elektrikerförbundet
– Fastighetsanställdas förbund
– Industrifacket Metall
– Kommunal
– Målareförbundet
– SEKO
– LO: MOA, miljö- och arbetslivsutskottet
– Installatörsföretagen
– Prevent
– Plåt & ventföretagen
– Sveriges Byggindustrier
– Taksäkerhetskommittén
– Stockholms stad tillståndsavdelningen
– Trafikpolisen Stockholm
– Rikspolisstyrelsen
– Swedavia
– Svenska Mässan Göteborg
– Stockholmsmässan
– Expo Förbundet
– Branschtidningar

Dessa möten kan sägas var hur LUR marknadsför sin verksamhet.

– Det är lätt att få till möten med arbetstagarorganisationer, som naturligtvis ser nyttan för sina medlemmar när det gäller bland annat säkerhetsfrågorna. Träffar genererar även dialog och utbyten enligt Jan Åström.

– Huvudskyddsombuden tar sin uppgift på allvar och vill förbättra arbetsmiljön för sina medlemmar, inte minst om det skett en olycka. När det gäller exempelvis besiktningar hör man gärna av sig till oss för att få råd, vilket vi gärna hjälper till med. Det skapar en dialog och kunskapsöverföringar.

– Självklart sprider även varje LUR-instruktör information om LUR till kursdeltagare och personer på utbildningsplatser.

Ämne: Allmänt, Organisationer | Kommentera

Rätt utrustning vid utbildningstillfället

Det är viktigt att utbildningsföretaget talar om vad som förväntas av kursdeltagarna när det gäller utrustningen som varselväst och skyddsskor.

– Generellt gäller att kursdeltagaren ska vara klädd på samma sätt som när man utför jobbet med lift, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets, LUR:s ordförande.

I dag är det många olika yrkesgrupper som arbetar med liftar. Grundkravet på den som ska delta i en utbildning är att vara utrustad som när arbetet ska utföras. Det gäller förstås även instruktörer.

Utbildningsföretagen behöver därför tydligt informera redan vid kursbekräftelsen vilken utrustning deltagare behöver för att kunna genomföra utbildningen på ett säkert sätt.

– Självklart ska instruktören föregå som gott exempel genom att använda skyddsskor och lämpliga arbetskläder vid utbildningens praktiska del, säger Peter Strand, en av LUR:s utbildningskontrollanter.

När det gäller fallförhindrande utrustning ska sådan användas när kursdeltagaren befinner sig i arbetskorgen. Ansvaret för att fallförhindrande utrustning finns tillgänglig ligger på utbildningsföretaget, så att praktikdelen kan genomföras säkert och smidigt.

Avspärrningar av arbetsområdet är också en central del av utbildningen. Tyvärr sker brister i avspärrningar ”i verkligheten” och där har det lett till dödsolyckor.

– Det är en viktig del både i teori och praktik, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Avspärrningsmaterial, fallförhindrande utrustning och korrekt dokumentation för liftarna ska finnas på plats vid liftutbildningen. Det är utbildningsföretagets ansvar att innan utbildningen startar kontrollera att det finns instruktionsbok och besiktningsintyg för alla liftar som ska användas på utbildningen.

Ämne: Instruktör, Tips, Utbildning | Kommentera

Säkerställer Liftutbildningsrådets varumärke

Liftutbildningsrådets utökade utbildningskontroller till 20 besök under 2018 har nu kommit halvvägs. Syftet är att säkerställa att utbildningarna och instruktörerna lever upp till kraven i Liftläroplanen för att säkerställa LUR:s varumärke.

Alla personer som genomgår en utbildning hos ett LUR-auktoriserat företag enligt LUR:s läroplan, ska få ett utbildningsbevis som håller högsta kvalitet. LUR har därför utsett tre personer med uppdraget att resa runt i hela landet för att träffa instruktörer och elever på anmälda eller oanmälda besök.

–  Oavsett var i Sverige som utbildningsföretaget finns så åker vi, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Vid kontrollen är LUR:s representant med i utbildningen och utvärderar den när det gäller pedagogik och innehåll. Med hjälp av den checklista som finns, bockas av vad utbildningen ska innehålla.

– Framför allt när det gäller fokus på säkerhetsaspekterna så att vi kan förhindra att framtida olyckor sker på grund av okunskap, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Han fäster också stor vikt i att det blir en dialog mellan instruktörerna och kursdeltagarna, vilket är lika viktigt som dialogen som blir mellan LUR:s utsände och instruktören.

– Nio av tio instruktörer vill också att vi tar en aktiv del i utbildningen när vi är på plats och jag brukar alltid passa på att lyfta fram positiva noteringar just innan utbildningen avslutas, säger Peter Strand, en av LUR:s utbildningskontrollanter.

Om LUR:s representant noterar något som behöver rättas till så påpekas det till instruktör och utbildningsföretag i efterhand. En godkänd utbildning enligt LUR:s läroplan innehåller fyra timmar teori följt av ett teoriprov som övervakas av en examinator, därefter fyra timmars praktik och praktiskt prov.

Utbildningsföretaget får alltid en skriftlig information om resultatet av kontrollen. Där meddelas både positiva och negativa iakttagelser, vilket ger utbildningsföretaget och instruktören möjlighet att ytterligare utveckla utbildningen. Vid allvarliga anmärkningar får utbildningsföretaget möjlighet att rätta till bristerna och därefter genomförs en ny kontroll. Skulle påtalade brister då inte ha rättats till beslutar LUR om eventuell uteslutning.

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Liftutbildningar på andra språk

På svenska arbetsplatser arbetar personal från många olika länder och liftutbildningar på andra språk än svenska efterfrågas allt mer.

– Det viktigaste är att det är utbildningsföretaget som beslutar och godkänner vilken tolk som ska finnas med, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

Liftutbildningar kan förutom svenska genomföras på engelska eller med tolk till kursdeltagarnas eget språk. Det ställer krav på att utbildningens innehåll verkligen når fram till samtliga deltagare.

– Många av våra auktoriserade utbildningsföretag och instruktörer har etablerat kontakter med tolkar, som säkerställer kvaliteten, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Det är inte bara utbildningen som kan hållas på engelska eller deltagarnas eget språk utan det gäller även teoriprovet, med alternativet att det kan genomföras muntligt via tolk. Alla deltagare ska dessutom få med sig ett skriftligt kursmaterial från utbildningen, som kan vara på svenska om det finns mycket foton och illustrationer, men det bästa är förstås om det är på deltagarens eget språk.

Och det gäller även LUR:s säkerhetsguide som alla deltagare får med sig efter utbildningen, som ska vara på engelska eller det egna språket. Säkerhetsguiden på olika språk kan laddas ned från LUR:s hemsida. Där finns nu även LUR:s introduktionsfilm textad på elva olika språk.

– Utbildningen kan bara genomföras på ett språk per kurstillfälle.

På arbetsplatsen ska instruktioner finnas på ett språk som användaren förstår och ansvaret för det ligger på arbetsgivaren.

– Det är också viktigt att utbildningsföretaget på utbildningarna ser till att det finnas bruksanvisningar på liftarna som deltagarna förstår.

 

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning, Utrikes | Kommentera

Utbildningsbeviset gäller i fem år

Liftutbildningsrådets utbildningsbevis gäller under maximalt fem år. Anledningen till tidsbegränsningen är att tekniken och arbetsplatserna förändras.

– Utvecklingen sker så snabbt att mycket hinner förändras redan under fem år, säger Jan Åström, ordförande i LUR.

Det är viktigt att operatörens riskmedvetenhet bibehålls, vi har sett att de olyckor som inträffat hänt med erfarna förare som tagit genvägar med säkerheten. Därför är det viktigt med repetitionsutbildning för att den som använt liftar i många år, även med sitt perspektiv kan få nya insikter om risker.

Femårsgränsen har ifrågasatts av de som menar att det här bara är ett sätt för utbildningsföretagen att tjäna mer pengar.

– Vilket är helt fel. Vårt främsta fokus ligger på säkerhet. Arbetsgivaren ska vara trygg i att den som ges körtillstånd kan utföra arbetet säkert och det gäller förstås även den anställde eller den som hyrs in.

Kostnaden för utbildningen är, i perspektiv av vad en olycka kostar, försumbar.

Till grund för giltighetstiden ligger Arbetsmiljöverkets AFS 2006:06 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap”. Här står detaljerat vad som krävs av den som ska utföra arbete med lyftanordning eller lyftredskap både vad gäller arbetsgivare och arbetstagare. Även i AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustning” finns krav på användandet av arbetsutrustning med särskilda risker vilket inkluderar liftar.

Svensk standard ger också råd om innehållet i utbildningen av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878:2013, som är en direkt översättning till svenska av den internationella standarden.

– Det är självklart för LUR att liftutbildningen och kraven på utbildningen håller samma nivå som den gör internationellt.

Som exempel på när förare ska utbildas eller vidareutbildas nämns att giltighetstiden på fem år har förfallit, att arbetsplatsen förändras som påverkar möjligheten att manövrera mobilplattformen säkert eller tillkomsten av nya mobilplattformsteknologier. Det är grunden till kravet på examinering eller återexaminering.

    – Vi har konstaterat i våra diskussioner med Arbetsmiljöverket och vårt deltagande i utarbetandet av SS ISO 18878:2013, utbyte med internationella organisationer och i våra kontakter med liftuthyrningsföretagen, arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter, att utvecklingen av arbetsmetoder och arbetstempot förändras i snabb takt. I kombination med att utvecklingen av befintliga och nya modeller av liftar sker snabbt. Därför är det inte rimligt att utbildningsföretaget ska ta ansvar för utbildningen i mer än fem år, säger Jan Åström.

Ämne: Riktlinjer, Utbildning, Utrikes | Kommentera

Krav på bomlift i kategori 3B

Liftutbildningsrådet kommer att införa nya krav på att en självgående bomlift i kategorin 3B ska användas i liftutbildningens praktikdel om behörighet 3B ska ges på utbildningsbeviset.

I dagsläget står i Liftläroplanens allmänna råd att villkoret i en basutbildning är att minst två maskintyper ska ingå, antingen i kategorin 1A och 3B eller 1B och 3A. Det har varit kravet sedan 2007 för att få utbildningsbevis med behörighet för fyra kategorier – 1A och 1B samt 3A och 3B.

– Flera utbildningsföretag har tagit upp med oss att man anser att en självgående bomlift i kategorin 3B måste finnas med i utbildningen för att ge behörighet i utbildningsbeviset. Finns inte kategorin med har inte föraren tillräckliga kunskaper, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Vid ett möte i oktober diskuterades frågan och att det stod klart att det fanns anledning för LUR att se över villkoren om maskintyper och behörigheter. Framför allt gällde det de självgående bomliftarna, som är komplicerade att använda och att arbetshöjden är betydande.

– Vi inför det nya kravet av säkerhetsskäl. Det har visat sig att de självgående bomliftarna är de vanligast förekommande vid tillbud och olyckor. Kravet är ett led i vårt förebyggande säkerhetsarbete, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Kravet på utbildning i kategori 3B tillämpas i de nordiska grannländerna och internationellt.

Instruktören kan inte avgöra och verifiera att eleven kan köra en självgående bomlift om hen inte kan se att eleven kan köra en självgående bomlift på ett säkert sätt. Även om eleven enbart kör en mindre självgående bomlift får hen erfarenhet av hur arbetskorgen rör sig när liften körs och svänger med arbetskorgen i upphöjt läge.

– Att ha en självgående bomlift på plats under den praktiska utbildningen kan innebära ökade kostnader för utbildningsföretaget, men vårt fokus måste ligger på utbildningens kvalitet och säkerhet. Vi uppmanar utbildningsföretagen att samverka med lokala maskinuthyrare.

Förändringen kommer i Liftläroplanens nya version av allmänna råd och auktorisationsvillkor, som kommer att läggas fram under innevarande år.

 

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera