Nyheter om liftsäkerhet och liftutbildning

Rätt utrustning vid utbildningstillfället

Det är viktigt att utbildningsföretaget talar om vad som förväntas av kursdeltagarna när det gäller utrustningen som varselväst och skyddsskor.

– Generellt gäller att kursdeltagaren ska vara klädd på samma sätt som när man utför jobbet med lift, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets, LUR:s ordförande.

I dag är det många olika yrkesgrupper som arbetar med liftar. Grundkravet på den som ska delta i en utbildning är att vara utrustad som när arbetet ska utföras. Det gäller förstås även instruktörer.

Utbildningsföretagen behöver därför tydligt informera redan vid kursbekräftelsen vilken utrustning deltagare behöver för att kunna genomföra utbildningen på ett säkert sätt.

– Självklart ska instruktören föregå som gott exempel genom att använda skyddsskor och lämpliga arbetskläder vid utbildningens praktiska del, säger Peter Strand, en av LUR:s utbildningskontrollanter.

När det gäller fallförhindrande utrustning ska sådan användas när kursdeltagaren befinner sig i arbetskorgen. Ansvaret för att fallförhindrande utrustning finns tillgänglig ligger på utbildningsföretaget, så att praktikdelen kan genomföras säkert och smidigt.

Avspärrningar av arbetsområdet är också en central del av utbildningen. Tyvärr sker brister i avspärrningar ”i verkligheten” och där har det lett till dödsolyckor.

– Det är en viktig del både i teori och praktik, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Avspärrningsmaterial, fallförhindrande utrustning och korrekt dokumentation för liftarna ska finnas på plats vid liftutbildningen. Det är utbildningsföretagets ansvar att innan utbildningen startar kontrollera att det finns instruktionsbok och besiktningsintyg för alla liftar som ska användas på utbildningen.

Ämne: Instruktör, Tips, Utbildning | Kommentera

Säkerställer Liftutbildningsrådets varumärke

Liftutbildningsrådets utökade utbildningskontroller till 20 besök under 2018 har nu kommit halvvägs. Syftet är att säkerställa att utbildningarna och instruktörerna lever upp till kraven i Liftläroplanen för att säkerställa LUR:s varumärke.

Alla personer som genomgår en utbildning hos ett LUR-auktoriserat företag enligt LUR:s läroplan, ska få ett utbildningsbevis som håller högsta kvalitet. LUR har därför utsett tre personer med uppdraget att resa runt i hela landet för att träffa instruktörer och elever på anmälda eller oanmälda besök.

–  Oavsett var i Sverige som utbildningsföretaget finns så åker vi, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Vid kontrollen är LUR:s representant med i utbildningen och utvärderar den när det gäller pedagogik och innehåll. Med hjälp av den checklista som finns, bockas av vad utbildningen ska innehålla.

– Framför allt när det gäller fokus på säkerhetsaspekterna så att vi kan förhindra att framtida olyckor sker på grund av okunskap, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Han fäster också stor vikt i att det blir en dialog mellan instruktörerna och kursdeltagarna, vilket är lika viktigt som dialogen som blir mellan LUR:s utsände och instruktören.

– Nio av tio instruktörer vill också att vi tar en aktiv del i utbildningen när vi är på plats och jag brukar alltid passa på att lyfta fram positiva noteringar just innan utbildningen avslutas, säger Peter Strand, en av LUR:s utbildningskontrollanter.

Om LUR:s representant noterar något som behöver rättas till så påpekas det till instruktör och utbildningsföretag i efterhand. En godkänd utbildning enligt LUR:s läroplan innehåller fyra timmar teori följt av ett teoriprov som övervakas av en examinator, därefter fyra timmars praktik och praktiskt prov.

Utbildningsföretaget får alltid en skriftlig information om resultatet av kontrollen. Där meddelas både positiva och negativa iakttagelser, vilket ger utbildningsföretaget och instruktören möjlighet att ytterligare utveckla utbildningen. Vid allvarliga anmärkningar får utbildningsföretaget möjlighet att rätta till bristerna och därefter genomförs en ny kontroll. Skulle påtalade brister då inte ha rättats till beslutar LUR om eventuell uteslutning.

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Liftutbildningar på andra språk

På svenska arbetsplatser arbetar personal från många olika länder och liftutbildningar på andra språk än svenska efterfrågas allt mer.

– Det viktigaste är att det är utbildningsföretaget som beslutar och godkänner vilken tolk som ska finnas med, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

Liftutbildningar kan förutom svenska genomföras på engelska eller med tolk till kursdeltagarnas eget språk. Det ställer krav på att utbildningens innehåll verkligen når fram till samtliga deltagare.

– Många av våra auktoriserade utbildningsföretag och instruktörer har etablerat kontakter med tolkar, som säkerställer kvaliteten, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Det är inte bara utbildningen som kan hållas på engelska eller deltagarnas eget språk utan det gäller även teoriprovet, med alternativet att det kan genomföras muntligt via tolk. Alla deltagare ska dessutom få med sig ett skriftligt kursmaterial från utbildningen, som kan vara på svenska om det finns mycket foton och illustrationer, men det bästa är förstås om det är på deltagarens eget språk.

Och det gäller även LUR:s säkerhetsguide som alla deltagare får med sig efter utbildningen, som ska vara på engelska eller det egna språket. Säkerhetsguiden på olika språk kan laddas ned från LUR:s hemsida. Där finns nu även LUR:s introduktionsfilm textad på elva olika språk.

– Utbildningen kan bara genomföras på ett språk per kurstillfälle.

På arbetsplatsen ska instruktioner finnas på ett språk som användaren förstår och ansvaret för det ligger på arbetsgivaren.

– Det är också viktigt att utbildningsföretaget på utbildningarna ser till att det finnas bruksanvisningar på liftarna som deltagarna förstår.

 

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning, Utrikes | Kommentera

Utbildningsbeviset gäller i fem år

Liftutbildningsrådets utbildningsbevis gäller under maximalt fem år. Anledningen till tidsbegränsningen är att tekniken och arbetsplatserna förändras.

– Utvecklingen sker så snabbt att mycket hinner förändras redan under fem år, säger Jan Åström, ordförande i LUR.

Det är viktigt att operatörens riskmedvetenhet bibehålls, vi har sett att de olyckor som inträffat hänt med erfarna förare som tagit genvägar med säkerheten. Därför är det viktigt med repetitionsutbildning för att den som använt liftar i många år, även med sitt perspektiv kan få nya insikter om risker.

Femårsgränsen har ifrågasatts av de som menar att det här bara är ett sätt för utbildningsföretagen att tjäna mer pengar.

– Vilket är helt fel. Vårt främsta fokus ligger på säkerhet. Arbetsgivaren ska vara trygg i att den som ges körtillstånd kan utföra arbetet säkert och det gäller förstås även den anställde eller den som hyrs in.

Kostnaden för utbildningen är, i perspektiv av vad en olycka kostar, försumbar.

Till grund för giltighetstiden ligger Arbetsmiljöverkets AFS 2006:06 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap”. Här står detaljerat vad som krävs av den som ska utföra arbete med lyftanordning eller lyftredskap både vad gäller arbetsgivare och arbetstagare. Även i AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustning” finns krav på användandet av arbetsutrustning med särskilda risker vilket inkluderar liftar.

Svensk standard ger också råd om innehållet i utbildningen av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878:2013, som är en direkt översättning till svenska av den internationella standarden.

– Det är självklart för LUR att liftutbildningen och kraven på utbildningen håller samma nivå som den gör internationellt.

Som exempel på när förare ska utbildas eller vidareutbildas nämns att giltighetstiden på fem år har förfallit, att arbetsplatsen förändras som påverkar möjligheten att manövrera mobilplattformen säkert eller tillkomsten av nya mobilplattformsteknologier. Det är grunden till kravet på examinering eller återexaminering.

    – Vi har konstaterat i våra diskussioner med Arbetsmiljöverket och vårt deltagande i utarbetandet av SS ISO 18878:2013, utbyte med internationella organisationer och i våra kontakter med liftuthyrningsföretagen, arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter, att utvecklingen av arbetsmetoder och arbetstempot förändras i snabb takt. I kombination med att utvecklingen av befintliga och nya modeller av liftar sker snabbt. Därför är det inte rimligt att utbildningsföretaget ska ta ansvar för utbildningen i mer än fem år, säger Jan Åström.

Ämne: Riktlinjer, Utbildning, Utrikes | Kommentera

Krav på bomlift i kategori 3B

Liftutbildningsrådet kommer att införa nya krav på att en självgående bomlift i kategorin 3B ska användas i liftutbildningens praktikdel om behörighet 3B ska ges på utbildningsbeviset.

I dagsläget står i Liftläroplanens allmänna råd att villkoret i en basutbildning är att minst två maskintyper ska ingå, antingen i kategorin 1A och 3B eller 1B och 3A. Det har varit kravet sedan 2007 för att få utbildningsbevis med behörighet för fyra kategorier – 1A och 1B samt 3A och 3B.

– Flera utbildningsföretag har tagit upp med oss att man anser att en självgående bomlift i kategorin 3B måste finnas med i utbildningen för att ge behörighet i utbildningsbeviset. Finns inte kategorin med har inte föraren tillräckliga kunskaper, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Vid ett möte i oktober diskuterades frågan och att det stod klart att det fanns anledning för LUR att se över villkoren om maskintyper och behörigheter. Framför allt gällde det de självgående bomliftarna, som är komplicerade att använda och att arbetshöjden är betydande.

– Vi inför det nya kravet av säkerhetsskäl. Det har visat sig att de självgående bomliftarna är de vanligast förekommande vid tillbud och olyckor. Kravet är ett led i vårt förebyggande säkerhetsarbete, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Kravet på utbildning i kategori 3B tillämpas i de nordiska grannländerna och internationellt.

Instruktören kan inte avgöra och verifiera att eleven kan köra en självgående bomlift om hen inte kan se att eleven kan köra en självgående bomlift på ett säkert sätt. Även om eleven enbart kör en mindre självgående bomlift får hen erfarenhet av hur arbetskorgen rör sig när liften körs och svänger med arbetskorgen i upphöjt läge.

– Att ha en självgående bomlift på plats under den praktiska utbildningen kan innebära ökade kostnader för utbildningsföretaget, men vårt fokus måste ligger på utbildningens kvalitet och säkerhet. Vi uppmanar utbildningsföretagen att samverka med lokala maskinuthyrare.

Förändringen kommer i Liftläroplanens nya version av allmänna råd och auktorisationsvillkor, som kommer att läggas fram under innevarande år.

 

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Utökat antal utbildningskontroller

En av uppgifterna för LUR är att besöka och granska utbildningar av de auktoriserade utbildarna för att säkerställa kvaliteten. Köparen av en LUR-auktoriserad liftutbildning ska kunna känna sig trygg med att utbildningsföretaget har en bra kvalitet på sin utbildning.

Syftet med kontrollerna är att säkerställa att liftutbildningarna följer kraven i Liftläroplanen, LLP och utbildningsföretaget följer riktlinjerna i auktorisationsvillkoren.  Antalet besök, anmälda eller oanmälda, kommer att ökas till 20 stycken i år och framöver.

Efter besöket sammanställs en kontrollrapport. En liftutbildning avslutas med både teoretiskt och praktiskt prov. För enhetliga kontroller så har LUR tagit fram en granskningsrutin som används oavsett vem som är kontrollant.

– Även om syftet med kontrollerna är att säkerställa kvaliteten så är det också ett bra tillfälle för oss att få en dialog med utbildare och träffa kursdeltagare, säger LUR:s ordförande Jan Åström.

Säkerheten står i första rummet, att både instruktör och kursdeltagare använder rätt skyddsutrustning och att instruktören är uppdaterade på de säkerhetskrav som gäller vid användning av liftar.

Kontrollanten strävar efter att få en bra dialog med instruktören för att vid nästa kontroll kunna förmedla positiva erfarenheter till fler instruktörer. Vi blir positivt mottagna vid kontrolltillfällena, där både kontrollanten, instruktören och kursdeltagarna utbyter erfarenheter.

– Den vanligaste bristen vi ser är brister i avspärrningar. Det är oerhört viktigt att kursdeltagarna får grundläggande kunskaper för att undvika olyckor, säger Peter Strand från LUR:s kansli.

Och att både instruktör och deltagare använder instruktionsböcker på ett språk som alla förstår, säger Jenny Forssell från LUR:s kansli. Tyvärr upplever vi ibland att instruktören inte förberett sig genom att kontrollera de liftar som ska användas under utbildningen. Brister i form av avsaknad av besiktningsintyg, ej fungerande nödsänkning, dåliga instruktionsböcker. Vid kontrollerna påpekar vi också vikten av ID-kontroll. Kursdeltagaren måste kunna identifiera sig med godkänd ID-handling.

Liftutbildningar arrangeras numera på flera olika språk. LUR:s introduktionsfilm på hemsidan finns exempelvis nu textad på elva olika språk.

– Vårt krav är att det är utbildningsföretaget som väljer och godkänner tolk.

LUR:s auktoriserade utbildare består idag av 72 olika utbildningsföretag med totalt 165 auktoriserade instruktörer.

 

Ämne: Instruktör, Utbildning | Kommentera

För dig som missade LUR-konferensen denna gång

Årets konferens för Liftutbildningsrådets auktoriserade instruktörer arrangerades den 19 april på Quality Airport hotel vid Arlanda stad i Stockholm. Det var 45 förväntansfulla konferensdeltagare som mötte upp samma dag som våren anlände till huvudstadsområdet.

Deltagare på LUR-konferensen 2018.

Ett 40-tal auktoriserade liftutbildare fanns på plats för att få information och utbyta erfarenheter med kollegor. Även några ännu ej auktoriserade var med för att få information om LUR:s aktiviteter och hur de kan ta nytta av all information från LUR som auktoriserad instruktör.

Många kom redan kvällen före då det arrangerades en gemensam middag med möjlighet att träffa kollegor för att utbyta erfarenheter och utöka nätverket.

Programmet inleddes med en genomgång av LUR:s aktuella verksamhet, där Jan Åström, LURs ordförande samt Jenny Forssell och Peter Strand från LURs kansli, informerade om vanliga frågor som kommer från instruktörer och liftanvändare.

Jenny Forssell, LUR:s kansli och Jan Åström, LUR:s ordförande.

En mycket intressant punkt var den nya dataskyddsförordningen, GDPR där två jurister, Alexander Clomén och Patrick Gustavsson från Svensk Industriförening gick igenom vad utbildningsföretagen ska tänka på för att följa den nya lagen.

Inbjudna från ID06 AB var Björn Sjöstrand och Thor Jonsson, som informerade om det senaste från arbetet med ID06 kompetensdatabas, där utbildningsföretag kan registrera kursdeltagare för att sammankoppla deras utbildningsintyg med ID06-kortet.

Björn Sjöstrand och Thor Jonsson informerade om ID06.

Under konferensen genomfördes också gruppdiskussioner om framtidsfrågor för LUR och resultatet av dessa kommer att redovisas separat.

Grupparbete vid LUR-konferensen.

Avslutningsvis så är det många som redan undrar när 2019 års LUR konferens blir, datumet är inte fastställd, men kommer så fort det bestäms att publiceras på Liftutbildningsrådets hemsida.

 

Ämne: Instruktör, Konferens, Tips | Kommentera

Att lämna och återinträda i plattform

LUR:s ordförande Jan Åström är bland annat ordförande i den kommitté som driver det svenska standardiseringsarbetet för liftar och mobilplattformar. Det gäller inte minst arbetet med att införa regler när det handlar om att lämna och återinträda i en plattform på höjd, vilket idag inte är tillåtet i Sverige.

– Här är det svårt att formulera generella krav eller rekommendationer eftersom det kan behövas olika krav beroende på vilket arbete som ska utföras samt om det handlar om bomlift eller saxlift, säger Jan Åström.

Det kan även behövas olika formuleringar beroende på om det handlar om bodetablering, balkongarbeten eller om det är arbete på tak, till exempel snöskottning.

Det här är frågor som diskuterats i SIS TK267-kommittén, Swedish Standard Institute, där avsikten med standardiseringsarbetet är att få fram enhetliga regler i Sverige, Europa och världen, för bland annat liftplattformar. Jan Åström hade tagit fram ett förslag som lades fram i den europeiska arbetsgruppen om att formulera tekniska krav på mobila arbetsplattformar som är avsedda för att kunna lämna och återinträda i arbetskorgen på höjd, men där blev förslaget nedröstat.

En av anledningarna till att förslaget blev nedröstat är att många länder redan har en reglering. Det man nu kommer att göra är att titta närmare på den engelska varianten, som i ett avsnitt beskriver den noggranna riskanalys som måste göras. Även norska Arbeidstilsynet har en vägledning för säker användning av personliftar med liknande formuleringar som den engelska.

SIS TK267-kommittén vill nu att Liftutbildningsrådet tar fram beskrivningar av behoven och omständigheterna och ta fram ett eller flera förslag på arbetsrutiner och krav för urstigning i höjden. Det kan handla om takarbeten, bodetablering eller balkongarbete. Sammanställningen ska sedan skickas för Arbetsmiljöverkets bedömning och utgöra underlag för ytterligare diskussioner.

– Det här är ett viktigt område ur säkerhetsaspekt att titta närmare på, men tills vidare lär våra auktoriserade instruktörer ut att det är förbjudet att lämna arbetskorgen i höjden, säger Jan Åström .

Ämne: Instruktör, Lagstiftning, Maskiner¨ | 3 kommentarer

”SE UPP” – maskin som är både lift och truck

Crown Order Picker – WAV Series, och motsvarande maskiner av andra fabrikat, kan vara att betrakta både som en mobil arbetsplattform och som en truck, oavsett vad som står på besiktningsskylten.

Crown Order Picker WAV SeriesCrown Order Picker – WAV Series är lättmanövrerade och populära maskiner, som är mångsidiga genom att de passar för flera olika arbetsuppgifter. De kan användas för att lyfta och sänka varor som ska plockas i och ur lagerhyllor eller motsvarande. De kan också användas för att lyfta upp en person för exempelvis lampbyte eller upphängning av skyltar.

Det är det aktuella användningsområdet av maskinen som avgör vilken utbildning som är nödvändig för operatören, och vad arbetsgivaren kan basera utfärdande av skriftligt tillstånd på.

Om maskinen används för plockning i lager så är det en truckutbildning som behövs, behörighet B4 enligt TLP10. Om den används för att lyfta upp en person för att utföra ett arbete från korgen, så är det en liftutbildning som behövs, minimum behörighet 3A enligt Liftläroplanen, LLP. Både truck- och liftutbildning är nödvändig om båda arbetsuppgifterna ska utföras.

Blir du som LUR-auktoriserad utbildare ombedd att utbilda personer som ska arbeta med dessa maskiner, avgör du i samråd med din kund vilken eller vilka utbildningar ni ska välja beroende på vilka arbetsuppgifter operatören ska utföra.

 


SS-EN 280:2013+A1:2015 – Mobila arbetsplattformar – Dimensionering – Stabilitetskriterier – Utförande – Säkerhet – Kontroll och provning,
som nu finns publicerad på svenska;

1. Omfattning
1.1. Denna Europastandard anger tekniska säkerhetskrav och åtgärder för alla typer och storlekar av mobilplattformar (se 3.1) avsedda att förflytta personer till arbetsläge där de utför arbete från arbetsplattformen och med syftet att personer stiger på och av arbetsplattformen endast vid bestämda tillträdeslägen på marknivå eller på chassit.

SS-EN ISO 3691–3:2017 – Industritruckar – Säkerhetskrav och provning –
Del 3: Tilläggskrav för truckar försedda med förarplattform som kan lyftas och truckar särskilt avsedda för körning med upplyft last (ISO 3691–3:2016)

1. Scope
This part of ISO 3691 gives safety requirements and the means for their verification, additional to those of ISO 3691–1, for industrial trucks with a vertical, non-tilting mast:
a) those trucks having an elevating operator position, and order picking trucks, as defined in ISO 5053–1, where the elevating operator position and the load-handling device lifts to a height of more than 1 200 mm above ground level;
b) …

Stycket ovan fritt översatt till svenska:

1. Omfattning
Denna del av ISO 3691 anger säkerhetskrav och metoder för deras verifikation, förutom de enligt ISO 3691–1, för industritruckar med en vertikal, icke-lutande mast:
a) de industritruckar som har en höj- och sänkbar förarposition, och orderplocktruckar, enligt definitionen i ISO 5053–1, där den höj- och sänkbara förarpositionen och lasthanteringsanordningen lyfter till en höjd av mer än 1 200 mm över marknivå;
b) …


 

Ämne: Instruktör, Maskiner¨, Utbildning, Viktigt! | Kommentera

Inbjudan till LUR-konferensen 19 april

Den 19 april arrangerar Liftutbildningsrådet konferens i Stockholm, som riktar sig till dig som är auktoriserade liftutbildare. På LUR-konferensen ges information om LUR:s verksamhet och det finns möjlighet att diskutera aktuella frågor.

Tid: torsdag 19 april 2018, kl. 09:00-16:00
Plats: Quality Airport Hotel, Arlanda Stad

Quality Hotel  Eurostop Arlandastad

Välkommen att ta del av det senaste kring liftar och liftutbildning och att knyta värdefulla kontakter med andra i branschen.

Mer information finns i inbjudan. Anmälan senast måndag 19 mars.

Inbjudan LUR-konferensen 19 april 2018 Anmälningsblankett LUR-konferensen 19 april 2018

 

Ämne: Instruktör, Konferens, Tips | Kommentera