Nyheter om liftsäkerhet och liftutbildning

Lift och fallskydd – två olika utbildningar

I liftutbildningen ingår en kort genomgång av den fallförhindrande utrustning som ska användas och den ger inte den breda kunskap som ingår i en fallskyddsutbildning.

– En komplett fallskyddsutbildning ingår alltså inte i liftutbildningen, säger Liftutbildningsrådets ordförande Jan Åström.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper att utföra arbeten där fallskyddsutrustning är nödvändig.

Vid arbete i lift ska fallförhindrande utrustning användas när en riskanalys visar att det är nödvändigt. Om det finns risk för påkörning av annat fordon eller maskin, är det ett krav att använda fallförhindrande utrustning. Maskintillverkaren kan också ha specificerat i sin instruktionsbok när det är nödvändigt att använda fallförhindrande utrustning.

Även vid liftutbildningar ska naturligtvis alla personer som befinner sig i en arbetsplattform använda fallförhindrande utrustning om riskanalysen visar att det finns risk att falla ur. Utbildningsföretagen behöver tillhandahålla utrustning till alla kursdeltagare vid utbildningstillfället, när de befinner sig i arbetsplattformen.

Ansvaret för om liftoperatören ska gå en fallskyddsutbildning ligger på arbetsgivaren.

– Det är inget krav att den som ska använda en lift också ska gå en fallskyddsutbildning men vi rekommenderar det.
– Vi vill poängtera att det vid liftutbildningen endast ingår en kort genomgång av den utrustning som ska användas och det är inte en komplett fallskyddsutbildning.

Vikten att använda fallförhindrande utrustning på rätt sätt kan vara livsavgörande, vilket inte minst den senaste årens tragiska olyckor har visat.

Ämne: Allmänt | Kommentera

Dialogen grunden till en bra liftutbildning

Dialogen mellan instruktören och eleverna på en liftutbildning och även dialogen mellan eleverna är vad som kännetecknar en bra liftutbildning.

– Den första kaffepausen startar oftast den dialogen. Det är då som eleverna vågar börja diskutera och ställa frågor. Det är viktigt att instruktören sätter igång den dialogen, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

Det är erfarenheterna som Liftutbildningsrådet, LUR har gjort under sina besök och kontroller av liftutbildningar, som varje år ser cirka 200 av de omkring 30.000 elever utbildas och får sitt kursintyg som bevis på sina kunskaper.

– Instruktören ska vara påläst och väl förberedd när kursen startar. Börja med att berätta vad dagens teoretiska och praktiska del innehåller och var tydlig med att få igång frågorna och dialogen. Fråga hur eleverna kommer i kontakt med liftar i sitt arbete och vilken erfarenhet de har sedan tidigare, säger Peter Strand, LUR:s kansli och en av de som regelbundet gör besök och kontroller på de auktoriserade utbildningsföretagen.

Dialogen är viktig för att göra utbildningen bättre menar både Peter Strand och Jan Åström.

– Det är bra om instruktören har läst igenom deltagarlistan innan starten och därmed har fått en uppfattning om från vilka branscher som eleverna kommer från. En god pedagog håller dialogen levande genom hela utbildningen och är en följd av att man är flexibel och förberedd.

Risken är att några deltagare ägnar kaffepausen till att göra mobilsamtal eller svarar på mail, men det måste instruktören vara lyhörd för och försöka undvika.

– Vår erfarenhet är också att det är några få i gruppen som är mer aktiva och står för det mesta av snacket, men det kan instruktören avvärja genom att låta varje elev komma till tals, säger Peter Strand.

Ett sätt är att efter varje teoretisk utbildningsdel ställa ett antal kunskapsfrågor till eleverna och även där få igång en dialog kring de rätta svaren.

Efter lunchavbrottet så sker den praktiska delen och där är det viktigt att instruktören i förväg har kontrollerat att liftarna som ska användas fungerar.

– Och att instruktören kan liften själv. Är man osäker är varje uthyrare alltid beredd att gå igenom liften och ge en maskinintroduktion, säger Jan Åström.

– Sedan ska instruktören låta eleverna göra avspärrningarna så att ingen trafik kan komma in till liften, säger Peter Strand.

Om instruktören märker att någon elev tvekar framför manöverpanelen så kan man även ta hjälp av annan elev, som redan har erfarenheter.

– På så sätt skapar man ett engagemang från båda eleverna. Det är viktigt att instruktören är aktiv och känner av situationen, säger Jan Åström.

Ämne: Instruktör, Tips | Kommentera

Vad händer om du tappar utbildningsbeviset?

Till Liftutbildningsrådets kansli ringer personer som tappat bort sitt utbildningsbevis. Vad är det som gäller i den situationen?

– Det är tre saker att tänka på som vi gärna vill föra fram, säger Jenny Forssell på Liftutbildningsrådets, LUR:s kansli.

För det första så har varje auktoriserat utbildningsföretag förbundit sig att hålla ett register över alla de elever som genomför en utbildning hos dem. Registerinformationen måste företaget hålla under fem år, så länge utbildningsbeviset är giltigt.

– Syftet är att man ska kunna intyga vilka som gått utbildningen med namn och personnummer. Den som tappar bort sitt utbildningsbevis ska kunna höra av sig till utbildningsföretaget för att skaffa ett ersättningsbevis.

Det andra som den som tappar bort sitt utbildningsbevis ska tänka på är att varje arbetsgivare måste ha dokumentation över den anställdes teoretiska och praktiska kunskaper, dvs utbildningsbevis eller motsvarande. Dess regler finns angivna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6 29§)

Arbetsgivaren är skyldig att hålla register över den dokumentationen, digitalt eller i pappersform. Det innebär att för den som byter arbetsgivare och fortsatt ska använda lift, så ska den nya arbetsgivaren kunna dokumentera kunskaperna som det skriftliga tillståndet att få använda lift ska baseras på.

Den tredje saken att tänka på är ett praktiskt tips till instruktören och eleverna.

– Det som instruktören kan tipsa eleven om efter utbildningen är att ta en bild av utbildningsbeviset med sin mobiltelefon och spara bilden på någon molntjänst. Skulle man tappa bort beviset framgår det av den bilden vilket utbildningsföretag man ska vända sig till för att få ett nytt. En mobilbild gör det hela mycket lättare, säger Jenny Forssell.

 

Ämne: Allmänt, Tips | Kommentera

Stanna kvar i korgen vid takskottning

Under vintern används ofta liftar för att få bort snö från tak eller istappar från hängrännor. Då är det viktigt att tänka på säkerhet ur flera aspekter och att aldrig kliva ur korgen.

– Det är väldigt viktigt, som alltid, att välja rätt lift, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

Att liften ställs upp på rätt sätt så att den som ska skotta kommer åt snön är den första säkerhetsaspekten att tänka på. Likaså att avspärrningarna sker på rätt sätt så att liften inte riskerar att bli påkörd eller att människor vistas under liften och därmed riskerar att få både nedfallande snö eller istappar på sig.

Avspärrningarna bör därför vara större än normalt. Det kan också vara uppdrag där man behöver en vakt för att varna. Många uppdrag kräver dessutom speciella tillstånd för att utföras, som till exempel från kommun, väg- eller polismyndighet.

Fallförhindrande utrustning är också något som krävs. I korgen måste man vara förankrad för att vara skyddad.

– Det här är saker som vi gärna ser att våra instruktörer tar upp extra vid liftutbildningen.

Att kliva ur korgen är inte under några omständigheter tillåtet. Det kan vara lockande för den som utför uppdraget att kliva ur för att komma åt, men säkerheten är förstås då helt obefintlig. Arbetet ska ske från korgen och den får inte användas på något annat sätt.

Ämne: Allmänt, Riktlinjer, Viktigt! | Kommentera

En noggrann riskanalys räddar liv

Utöver arbetet med julbelysningar av olika slag, som just nu pågår runt om i landet, är det också på sin plats att påminna om vilka säkerhetsarbeten som behöver göras när det gäller liftanvändning i orter med spårvägar och trådbussar.

– Man måste inte bara se upp med själva kontaktledningen utan även med stag och linor som också kan vara strömförande, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

Liftoperatören måste alltså inte bara fokusera på riskerna med den strömförande kontaktledningen och upphängningsswire, utan även förstås också på att inte den omgivande trafiken i form av spårvagnar, trådbussar eller bilar kan innebära en säkerhetsrisk.

– I riskanalysen måste liftoperatören ta hänsyn till flera saker – tillstånd att arbeta med lift på gata, trottoar eller torg. Dessutom TA-plan, skyddsarbetet med avspärrningar och saker som om vakt behövs.

Spårvägar och trådbussar finns i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Malmö, Landskrona och nästa år i Lund.

Arbetet med julbelysningar är troligen gjorda vid det här laget, men även här gäller det att göra en noga riskanalys innan arbetet påbörjas.

– Det är faktiskt så att två av de tre senaste dödsolyckorna skulle kunna ha förhindrats om avspärrningarna skötts på rätt sätt, säger Jan Åström.

Jan Åström menar att större kommuner är duktiga på att ställa tydliga krav på avspärrningar till de som får uppdraget, men på mindre platser är det inte lika självklart. För arbete som att sätta upp julbelysningar över trafikerade vägar krävs speciell utbildning från speciella utbildningsföretag.

– Idag är de mindre lastbilsliftarna populära för den här typen av jobb. De är också utrustade med stödben som måste sättas ned. Problemet är att många av de som får dessa uppdrag fuskar med säkerhetsanordningarna, som avspärrningar och det är detta som vi verkligen vill uppmärksamma alla våra utbildare på. Trots allt är det den som står i korgen som har ansvaret för att allt sköts på rätt sätt.

Ämne: Allmänt, Instruktör, Tips, Viktigt! | Kommentera

Tips inför liftutbildningar i vinter

Vinter med snö och risk för is och halka innebär att man i liftutbildningen måste ta särskild hänsyn till årstiden. Redan vid inbjudan till kurstillfället måste det framgå att kursdeltagarna ska vara klädda för vinterförhållanden eftersom praktiken sker utomhus. Det gäller förstås även instruktören.

För instruktören gäller det också att säkerställa att de liftar som ska användas i utbildningen är varmkörda och fungerande. En inledande toppkörning är extra viktig vid kyla för hydraulsystemets skull. Översnöade liftar och korgar måste rengöras och startas upp i god tid.

– Stödben får aldrig sättas mot mark som är snö- eller istäckt. När liften används så gör vibrationerna att marken töar, vilket kan leda till att liften börjar glida. Det är ett absolut krav att marken är ren, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

Att säkerhetsarbetet under vinterförhållanden ingår i utbildningen är viktigt och bra eftersom det är kursdeltagarnas normala arbetsförhållanden, men ska samtidigt inte fördröja eller förhindra själva utbildningen vid kurstillfället.

När det exempelvis gäller utbildningen av användningen av små saxliftar som ska användas inomhus ska den praktiken alltid ske inomhus.

Ämne: Instruktör, Tips | Kommentera

Kraftiga vindar kan avblåsa liftutbildning

Vi är nu inne i årstider där kraftiga oväder med starka vindar är mer regel än undantag. Men kraftiga vindbyar behöver inte avbryta en liftutbildning.

– I de allra flesta fall går det att flytta sig till en ny plats för att finna lä och därmed kunna slutföra utbildningen, säger Jan Åström Liftutbildningsrådets ordförande.

Liftar som är byggda för utomhusbruk är godkända av tillverkaren för en viss vindstyrka. Det framgår av maskinens bruksanvisning och även på maskinens skylt, vilken som är den maximalt tillåtna vindhastigheten. Normalt är liftar för utomhusbruk godkända för en vindhastighet om 12,5 m/s, men det finns undantag. Därför är det viktig att se efter vad den maskin man ska använda är godkänd för.

Det gäller för utbildningsföretagen att noga kontrollera väderleksförhållandena inför ett kurstillfälle. Är risken uppenbar för kuling eller högre bör en planerad utbildning flyttas till annat datum. Men väder och vindar kan också förändras hastigt och oväntat. Vad gör en instruktör om väderprognosen inte förvarnat, förmiddagens teoripass är avklarat, men när eftermiddagens praktik ska starta har vindbyarna ökat oroväckande?

– Det är sällsynt att det blåser mer än tolv sekundmeter utmed marken. Kan man flytta sig och söka lä vid en byggnad eller liknande, så kan körningen nästan alltid genomföras. Och positioneringen, att åka till en viss bestämd punkt, kan anpassas efter förhållandena. Går man inte upp mer än ett par meter så kan det ske säkert.

Mindre liftar som är vindkänsliga ska inte användas utomhus och är därför inte aktuella. Liftar som är byggda för inomhusbruk ska aldrig användas utomhus. En självgående bomlift som är byggd för utomhusbruk bör kunna användas vid utbildningen om man håller sig under tre-fyra meter. 95 procent av utbildningen bör kunna genomföras. Annars ska utbildningen avbrytas och slutföras vid ett annat tillfälle.

– Vi har en tumregel att om man tittar på flaggor på normalhög stång – står flaggorna rakt ut så är det okej att köra lift. Men om de fladdrar och smäller så är det troligen över tolv sekundmeter och då ska man inte köra liftutbildningen utan istället söka lä. Kan man inte hitta det så får utbildningen avbrytas.

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Säkerhetsguiden en viktig påminnelse

Säkerhetsguiden, som finns att beställa i tryckt form eller laddas ned som PDF från Liftutbildningsrådets hemsida, är något som instruktörerna bör lämna ut till varje kursdeltagare.

– Guiden är en påminnelse för den som redan har en liftutbildning på vad som är det viktigaste att tänka på, säger Jenny Forssell, Liftutbildningsrådets kansli.

Den tryckta varianten har en god hållbarhet och är i fickformat och kan därmed lätt förvaras hos den som ska utföra liftuppdrag.

Som trycksak finns den på svenska och kan beställas mot en mindre summa, men i PDF-format finns den nedladdningsbar även på språken engelska, ungerska, polska och litauiska förutom svenska.

Klicka här för att  ladda hem eller beställa den svenska varianten.

LUR:s norska kollegor i PLF, Personløfterforeningen, har även tagit fram en norsk variant till sina medlemmar som finns att beställa från PLF:s hemsida.

 

Ämne: Allmänt, Instruktör, Tips | Kommentera

Byggnadsarbetaren skriver om Liftutbildningsrådets utbildningskontroller

Tidningen Byggnadsarbetaren skriver om Liftutbildningsrådets arbete med att kvalitetssäkra liftutbildning och tillsynen av auktoriserade utbildningsföretag.

Läs artikeln här:

Så ska olyckor stoppas – fler kontroller av liftutbildning

byggnadsarbetaren.se 2018-10-15

Ämne: Allmänt, Organisationer, Tips | Kommentera

Webbutbildningar växer

Webbutbildningar, e-Learning, är en företeelse som växer inom många områden. Liftutbildningsrådet, LUR har inget emot den utvecklingen, men för att få LUR:s utbildningsbevis krävs övervakat teoriprov och instruktörsledd praktikutbildning, som avslutas med ett praktiskt prov.

Fyra timmar teori och fyra timmar praktik. Det är kravet för en godkänd liftutbildning enligt LUR:s läroplan. Den ISO-standard som liftutbildningen utgår från ställer krav på kvalificerade instruktörer och examinatorer.

– Om webbutbildningen sker hemma ska den följas av ett teoriprov som övervakas av examinator, en praktisk utbildning som leds av en kvalificerad instruktör och ett praktiskt prov med examinator, säger Jenny Forssell LUR:s kansli.

En fördel med instruktörsledd utbildning är att det uppstår en dialog mellan deltagarna och instruktör. Vid webbutbildning saknas möjligheten till dialog och därför måste utbildningsmaterialet hålla en hög pedagogisk kvalitet.

– Det värsta som kan hända vid en webbutbildning är om deltagaren inte förstår och inte heller kan ställa frågor. Dessutom kan utbildningsföretaget inte vara säker på vem som tillgodogjort sig utbildningen. Därför är vi noga med att teoriprovet ska övervakas av en examinator, som även gör en ID-kontroll och som följs av den praktiska delen, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

LUR godkänner inte utbildningsmaterial separat, vare sig i pappersutgåva eller webbutbildningar, utan auktoriserar utbildningsföretag och utbildningar i dess helhet. För att bli auktoriserat utbildningsföretag krävs bland annat att utbildningsmaterial och instruktörer uppfyller LUR:s krav.

– Vi granskar utbildningsmaterial, både i pappersform och digitalt, för att säkerställa att materialet håller LUR:s krav, säger Jan Åström.

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera